Liên kết website

Cập nhật phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy  03-12-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục QLCT đã nhận được Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của các Sở Công Thương xác nhận phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy như sau:

Cập nhật phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH AMWAY Việt Nam  03-12-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục QLCT đã nhận được Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của các Sở Công Thương xác nhận phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Amway Việt Nam như sau:

Cập nhật phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Aimstar Network Việt Nam   03-12-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục QLCT đã nhận được Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của các Sở Công Thương xác nhận phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Aimstar Network Việt Nam như sau:

Thông báo Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp  06-11-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định 42/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Điều 13 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, ngày 28 tháng 10 năm 2014, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đã ký Quyết định số 103/QĐ-QLCT ban hành Chương trình đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả cho công tác đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp. Các cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp có trách nhiệm thực hiện hoạt động đào tạo theo Chương trình đào tạo được ban hành kèm theo.

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp  24-10-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Tiếp theo thông báo ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) về việc nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2014. Cục Quản lý cạnh tranh thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

Thông tin tìm kiếm

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày