Liên kết website

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp  24-10-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Tiếp theo thông báo ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) về việc nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2014. Cục Quản lý cạnh tranh thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

Thống nhất thực hiện một số quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp  08-10-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Chính phủ đã ban Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp  07-10-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Thực hiện quy định về chỉ định cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp tại Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Giới thiệu Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp  08-08-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 30 tháng 7 năm 2014, Bộ Công Thương ban hàng Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Giới thiệu Nghị định số 71/2014/NĐ-CP  29-07-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành cũng như để khắc phục những điểm hạn chế và bất cập trong quá trình áp dụng và thực thi các quy định của Luật Cạnh tranh, ngày 21 tháng 07 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh thay thế cho Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Thông tin tìm kiếm

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày