Liên kết website


ĐƠN YÊU CẦU

Ngày Tháng Năm
1. Thông tin về người khiếu nại
Họ và tên
Giới tính
Ngày sinh
Thường trú
Số CMTND:
Ngày cấp CMTND :           Nơi cấp CMTND :
Điện thoại :
Email :
Địa chỉ liên lạc :
2. Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh bị khiếu nại
Tên tổ chức, cá nhân :
Điện thoại :
Email :
Địa chỉ liên lạc :
3. Loại hàng hóa dịch vụ bị khiếu nại
Hàng hóa, dịch vụ :
Hàng hóa, dịch vụ khác :
4. Nội dung khiếu nại
Tài liệu gửi kèm(1) :
Tài liệu gửi kèm (2) :
Tài liệu gửi kèm (3) :
(Dung lượng tối đa tổng 3 file đính kèm hỏ hơn 10MB)
5. Yêu cầu của người khiếu nại
`
Tôi cam đoan những thông tin, tài liệu được nêu ra trong Đơn khiếu nại là trung thực, cẩn thận và chính xác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Mã xác nhận
  Bạn có thể gửi khiếu nại qua email:
Đề nghị gửi tới địa chỉ qlct@moit.gov.vn hoặc bvntd@moit.gov.vn
Mẫu đơn khiếu nại (Đơn yêu cầu)