Liên kết website

Thông báo về việc cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 25-01-2018

Thông báo về việc cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC), cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC lần thứ 08 ngày 28/12/2017.

2. Công ty TNHH Morinda Việt Nam sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC lần thứ 04 ngày 28/12/2017.

3. Công ty TNHH Một thành viên Liên Kết Triển Vọng sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC lần thứ 06 ngày 10/1/2018.

4. Công ty Cổ phần Liên kết Tri thức sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC lần thứ 04 ngày 15/01/2018.

Nội dung sửa đổi bổ sung GCN của các Công ty nêu trên đã được Cục CT&BVNTD cập nhật vào dữ liệu hồ sơ tại http://vca.gov.vn/DNBHDC.aspx?CateID=424.

Cục CT&BVNTD thông báo để các Sở Công Thương được biết./.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày