Liên kết website

Bộ Công Thương ban hành các Quyết định triển khai thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 29-05-2017

Bộ Công Thương ban hành các Quyết định triển khai thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1997/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

edf40wrjww2News:News_Content

             Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg nêu trên, trên cơ sở ý kiến đóng góp, tiếp thu của các đơn vị liên quan, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản, cụ thể:

- Quyết định số 449/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình;

- Quyết định số 1729/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tiêu chí đánh giá các đề án triển khai Chương trình;

- Quyết định số 1730/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình.

Chi tiết các văn bản nêu trên xem tại đây.

Để tham gia triển khai Chương trình, các tổ chức, cơ quan cần lưu ý một số nội dung, cụ thể:

1. Đối với đề án do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chủ trì thực hiện và có phạm vi thực hiện từ 2 tỉnh, thành trở lên thì gửi thông tin, hồ sơ đề án tới Ban Quản lý chậm nhất trước 15 tháng 7 hàng năm để Ban Quản lý tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện các hoạt động thẩm định và phê duyệt.

2. Đối với các đề án do các sở, ban ngành ở địa phương và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chủ trì thực hiện và có phạm vi thực hiện trong 1 tỉnh, thành thì gửi thông tin, hồ sơ đề án tới Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các đề án, đồng thời, thực hiện các nội dung quy định tại khoản 11 Điều 2 của Quyết định số 1997/QĐ-TTg nêu trên nhằm hỗ trợ các bên tham gia thực hiện triển khai hoạt động tại địa phương.

Trường hợp cần thông tin chi tiết, xin liên hệ Ban Quản lý Chương trình theo địa chỉ: Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh. Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.22205022. Fax: 04.22205003. Email: bvntd@moit.gov.vn./.

                                                            (Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày