Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH CNI Việt Nam.  09-01-2020

Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã có thông báo số 310/TB-CT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH CNI Việt Nam. Vừa qua, Công ty TNHH CNI Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Ban hành Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 02/2016/TT-BXD và Thông tư 28/2016/TT-BXD  03-01-2020

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Áp dụng chương trình khoan hồng trong điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”  30-12-2019

Năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã tiến hành Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Áp dụng chương trình khoan hồng trong điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”.

Lễ khai trương “Hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh, khiếu nại, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử”   20-12-2019

Sáng ngày 18/12/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Công thương đã tổ chức Lễ khai trương “Hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh, khiếu nại, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử” và Lễ ký cam kết “Nói không với hàng giả trong thương mại điện tử” đợt 2.

Thông báo về việc thu hồi sản phẩm áo phao bơi dành cho trẻ em của Công ty Jetpilot Australia PTY LTD  20-12-2019

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT & BVNTD) đã tiếp nhận thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc (Australia Competition and Consumer Commission – ACCC) về việc thu hồi sản phẩm áo phao bơi dành cho trẻ em, cụ thể như sau:

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH BHIP  17-12-2019

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH BHIP như sau:

Mời tham dự Hội thảo tuyên truyền, phổ biến pháp luật cạnh tranh và tập huấn kỹ năng xây dựng chương trình tuân thủ pháp luật cạnh tranh  13-12-2019

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019. Đây là văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh mối quan hệ cạnh tranh giữa các chủ thể hoạt động kinh doanh trên thị trường, cũng là là hành lang pháp lý quan trọng giúp tạo lập và duy trì môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, từ đó tạo điều kiện phát triển kinh tế đất nước, phân bổ hiệu quả các nguồn lực xã hội và đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày