Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:05/2006/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 05/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 05/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/01/2006
Tập đính kèm Nghi dinh 05 ve Hoi dong canh tranh.zip