Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:05/2006/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 05/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/01/2006
Tập đính kèm 5ND.doc