Danh sách ấn phẩm - Cục Quản lý cạnh tranh

  • Tên ấn phẩm :Sổ tay Công tác Bảo vệ Người Tiêu dùng

  • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Thương Mại

  • Số xuất bản :273-429/ CXB-QLXB

  • Năm xuất bản :2006

  • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

  • Số trang :140